Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat

 

 

1. Közlés

Közlés a szervezet nevében tett bármely szóbeli vagy írásos (elektronikus, nyomtatott vagy kézzel írott) kijelentés, tartalom, terv, elképzelés, ide értve az elektronikus tartalom formájában megtett közléseket (például weblapok vagy Facebook).

2. Hivatalos adatforrás

Minden olyan adat amely hivatalosan és/vagy nyilvánosan hozzáférhető hivatalos adatforrásúnak minősül. Ilyen például a nyilvános terv, közmeghallgatás jegyzőkönyv vagy gyártói specifikáció.

3. Magán adatforrás

Minden olyan adat amely nyilvánosan nem hozzáférhető és magánszemélytől érkezik magán adatforrásúnak minősül. Ilyen például az ötlet, hozzászólás vagy akár gazdasági társaság alkalmazottjától érkező információ.

4. Adatfelhasználás és adatkezelés

Szervezetünk a hivatalos adatforrásból származó információkat a köz érdekében a forrás megjelölése mellett felhasználja.

Szervezetünk a magán adatforrásból származó információkat magánjellegű információnak tekinti. A magán adatforrásra vonatkozó adatokat magánjellegűnek tekintjük és az újságírás információforrására vonatkozó szabályai szerint bizalmasan kezeljük. Az információ szervezetünkhöz történő eljuttatásának tényét engedélyként tekintjük arra nézve, hogy azt a köz javára felhasználhatjuk. A magán adatforrást csak és kizárólag írásos engedély birtokában jelöljük meg.

5. Tartalom

A szervezet nevében tett minden közlés magánszemély magánvéleményének minősül. Ezen vélemény kialakításánál azonban a lehetősségek között törekszünk arra, hogy azt minél magasabb szakmai és erkölcsi megalapozottsággal alakítsuk ki.

A közlés szerzői joga (különös tekintettel a tervekre) az szervezetünket illeti meg kivéve ha a konkrét dokumentumban más forrás, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb deklaráció jelenik meg.

A közléssel engedélyezzük tartalmának köz javára történő felhasználását akár hivatkozás formájában is. Szervezetünk fenntartja a jogot arra, hogy a méltatlan környezetbe helyezett közlésünk ellen kifogást emeljen, és annak megszüntetését kezdeményezze. A másodközlésnek meg kell felelnie a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. vonatkozó paragrafusainak, továbbá a vonatkozó törvényeknek, jogszabályoknak és rendelteknek. Szervezetünk kizárja felelősségét a közléshez kapcsolt további tartalmakért illetve megbízhatóságáért, és nem feltétlenül támogatja az ezekben kifejtett nézeteket.

A közlések üzleti célra történő felhasználása külön írásos engedélyünkhöz kötött.

A közlés szerkesztői arra törekednek, hogy az abban szereplő információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

6. Elsődleges adatkezelő

6.1. Adatkezelő neve

ÁK52 civilszervezet.

6.2. Adatfeldolgozók

A civilszervezet szervezői.

6.3. Adatkezelő elektronikus levélcíme

ak52@fw.hu

6.4. Adatkezelő levélcíme

H-1202 Budapest, Nagysándor József utca 132.

6.5. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója

Nem bejelentett, azonosítóval még nem rendelkezik.

6.6. Adatkezelés megnevezése

Adatkezelés a felhasználok önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján.

6.7. Adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

6.8. Adatkezelt adatok köre

Írásos formában (elektronikus vagy papír alapú) érkező kérdések, javaslatok, észrevételek vagy hozzászólások.

6.9. Adatkezelés célja

Alapvetően a köz javának szolgálata. A hibák, hiányosságok és lehetősségek feltárásnak alapkövei maguk az (állam)polgárok mint adatforrások. Az adatokat és azok forrását azon célból kezeljük, hogy az információkat pontosítsuk és legjobb tudásunk szerint a kérdéseket és felvetéseket megválaszoljuk.

6.10. Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által önkéntesen megadott adatokat szervezetünk addig kezeli, amíg arra a köz javának szolgálatához szükség van. Például amíg egy probléma meg nem oldódik vagy egy fejlesztés meg nem valósul. Azonban az adatforrás ezen időtartam alatt is kérheti személyes adatainak törlést.

6.11. Tiltakozás joga (személyes adatok törlése)

Amennyiben az adatok szervezetünk által történő felhasználása valamilyen formában sérti az adatforrás érdekeit vagy ezt nem kívánja engedélyezni, akkor levél formájában érkező (elektronikus vagy írott) kérésre az adatfelhasználást megszüntetjük.

Adatkezelési kérdésekben az elsődleges adatkezelő jogosult harmadik személyekkel szemben eljárni, jogosult szerződéseket kötni, jognyilatkozatokat tenni. Az adatforrás a másodlagos vagy harmadlagos adatkezelővel az elsődleges adatkezelőn keresztül léphet kapcsoltba.

6.12. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat a szervezet szervezői saját hatáskörben kezelik. Az adatokat biztonságos szeparált területen bizalmas adatként tárolják és dolgozzák fel.

6.13. Adattovábbítás

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

7. Másodlagos adatkezelő

7.1. Másodlagos adatkezelő adatai

A másodlagos adatkezelő World Web Data Kft. (székhely: 1043 Budapest, Árpád út 56. I. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-293552).

Adatkezelési szabályzata: -

7.2. Másodlagos adatkezelés célja

A másodlagos adatkezelés célja weboldal és e-mail hosting szolgáltatás.

7.3. Másodlagos adatkezelés kezelt adatok köre

A másodlagos adatkezelő kizárólag a programozott weboldalt és a levélszerver nyers adatait kezeli. Így az adatok tekintetében kizárólag protokoll szintű adatkezelést jogosult végezni.

8. Harmadlagos adatkezelő

8.1. Harmadlagos adatkezelő adatai

A harmadlagos adatkezelő Facebook Ireland Ltd. (Cím: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland).

Adatkezelési szabályzata: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

8.2. Harmadlagos adatkezelés célja

A harmadlagos adatkezelés célja lap és üzenet hosting szolgáltatás.

8.3. Harmadlagos adatkezelés kezelt adatok köre

A harmadlagos adatkezelő kizárólag a programozott lap és az üzenetszerver nyers adatait kezeli. Így az adatok tekintetében kizárólag protokoll szintű adatkezelést jogosult végezni.

9. Adatforrás jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Az adatforrás a kezelt személyes adatairól tájékoztatást kérhet. A kérésre szervezetünk tájékoztatást ad az adatforrás kezelt adatokról.

10. Adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Szervezetünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot az adatforrás előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az adatforrás 15 napon belül nem tiltakozik a változatás ellen, akkor szervezetünk az adatforrás részéről az új adatkezelési szabályzatot automatikusan elfogadottnak tekinti.

11. Jogérvényesítési lehetőségek

Az adatforrás jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatósághoz segítségéért. További kérdéssel, illetve észrevételeivel fordulhat civil szervezetünkhöz is.

* * *

 

Vissza a főoldalra


Utolsó frissítés: March 06, 2020